حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۳

بت، اگرچه لطیف دارد نقش

نزد رخسارهٔ تو هست خراش