حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۵

تو چگونه جهی؟ که دست اجل

به سر تو همی زند سر پاش