حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۶

بر هبک نهاده جام باده

وان گاه ز هبک نوش کردش