حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۷

همی تا قطب با حورست زیر گنبد اخضر

شکر پاشش ز یک پله است و از دیگر فلا سنگش