حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۹

بانگ کردمت، ای فغ سیمین

زوش خواندم ترا، که هستی زوش