حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۰

ای دریغا! که مورد زار مرا

ناگهان باز خورد برف و غیش