حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۱

هر کو برود راست نشستست به شادی

و آن کو نرود راست همه مرده همی دیش