حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۲

چون جامهٔ اشن به تن اندر کند کسی

خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش