حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۳

آه! ازین جور بد زمانهٔ شوم

همه شادی او غمان آمیغ