حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۴

با دو سه بوسه رها کن این دل از درد خناک

تا به من احسانت باشد، احسن الله جزاک