حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۵

کافور تو با کوس شد و مشک همه ناک

آلودگیت در همه ایام نشد پاک