حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۷

یک به یک از در درآمد آن نگار

آن غراشیده ز من، رفته به جنگ