حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۸۸

خشک کلب سگ و بتفوز سگ

آن چنان که نجنبید او را هیچ رگ