حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۹

چو هامون دشمنانت پست بادند

چو گردون دوستان والا همه سال