حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۱

ای شاه نبی سیرت، ایمان تو محکم

ای میر علی حکمت، عالم به تو در غال