حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۲

لبت سیب بهشت و من محتاج

یافتن را همی نیابم ویل