حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۳

چرا همی نچمم؟ تا چرا کند تن من

که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم