حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۴

گر کند یاریی مرا به غم عشق آن صنم

بتواند زدود زین دلم غم خواره زنگ غم