حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۵

تا درگه او یابی مگذرد به در کس

زیرا که حرامست تیمم به لب یم