حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۹۷

بر رخ هزار زهرهٔ ثامور برشکفت

ایدون ز باغ قطرهٔ شبنم نیافتم