حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۷

بر رخ هزار زهرهٔ ثامور برشکفت

ایدون ز باغ قطرهٔ شبنم نیافتم