حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۸

آرزومند آن شده تو به گور

که رسد نان پاره‌ایت برم