حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۹

هنوز با منی و از نهیب رفتن تو

به روز وقت شمارم، به شب ستاره شمارم