حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۰

من بدان آمدم به خدمت تو

که برآید رطب ز کانازم