حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۱

داری مرا بدان که فراز آیم

زیر دو زلفکانت به نخچیزم