حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۳

سرو بودیم چندگاه بلند

کوژ گشتیم و چون درونه شدیم