حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۴

بت پرستی گرفته ایم همه

این جهان چون بتست و ما شمنیم