حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۵

کنه را در چراغ کرد سبک

پس درو کرد اندکی روغن