حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۷

گر همه نعمت یک روز به ما بخشد

ننهد منت بر ما و پذیرد هن