حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۸

گر کس بودی که زی توام بفگندی

خویشتن اندر نهادمی به فلاخن