حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۹

میلاو منی، ای فغ واستاد توام من

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه بستان