حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۰

بسی خسرو نامور پیش ازین

شدستند زی ساری و ساریان