حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۱

از پی الفغده و روزی به جهد

جانورسوی سپنج خویش جویان و روان