حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۴

به نوبهاران بستای ابر گریان را

که از گریستن اوست این زمین خندان