حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۵

به آتش درون بر مثال سمندر

به آب اندرون بر مثال نهنگان