حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۶

کیر آلوده بیاری و نهی در کس من

بوسه ای چند برو بر نهی و بر نس من