حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۷

هرگز نکند سوی من خسته نگاهی

آرنگ نخواهد که شود شاد دل من