حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۸

تلخی و شیرینیش آمیخته است

کس نخورد نوش و شکر با پیون