حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۰

گرفته روی دریا جمله کشتی‌های بر تو

ز بهر مدح خواهانت زشروان تا به آبسکون