حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۲

به سرو ماند، گر سو لاله دار بود

به مورد ماند، گر مورد روید از نسرین