حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۳

گیتیت چنین آید، گردنده بدین سان هم

هم باد برین آید و هم باد فرودین