حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۴

به چنگال قهر تو در، خصم بد دل

بود همچو چرزی به چنگال شاهین