حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۵

ازان کوز ابری باز کردار

کلفتش بسدین و تنش زرین