حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۶

چنان که خاک سر شتی به زیر خاک شوی

نیات خاک و تو اندر میان خاک آگین