حمایت از گنج‌نما
 

شمارهٔ ۱۲۷

آن رخت کتان خویش من رفتم و پردختم

چون گرد به ماندستم تنها من واین باهو