حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۸

چرا عمر کرکس دو صد سال؟ ویحک!

نماند فزون تر ز سالی پرستو؟