حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۰

دلبرا، زوکی مجال حاسد غماز تو

رنگ من با تو نبندد بیش ازین ملماز تو