حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۲

هفت سالار، کندرین فلکند

همه گرد آمدند در دو و داه