حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۳

نیست از من عجب که: گستاخم

که تو کردی باولم دسته