حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۱۳۸

به جای هر گران مایه فرومایه نشانیده

نمانیدست ساراوی و کرهٔ اوت مانیده