حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۹

گر نعم‌های او چو چرخ دوان

همه خوابست و خواب باد فره